Charter gegevensbescherming

We begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal vormt van AQUAFLAM“, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te 8540 Deerlijk Nijverheidslaan 62,ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0419.844.407(hierna “AQUAFLAM”, “wij”, of “onze firma” genoemd”). Uw privacy is dan ook erg belangrijk voor ons. Dit Charter (hierna het “Charter”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.aquaflam.be (hierna de “website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen AQUAFLAM en haar klanten, prospects en commerciële partners.

Dit Charter is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door de vennootschap als data controller en bestrijkt alle gegevensverwerkingsactiviteiten waarvoor we verantwoordelijk zijn.

Dit Charter bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die AQUAFLAM inzamelt, alsook over de wijze waarop AQUAFLAM deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

AQUAFLAM wenst te benadrukken dat ze te allen tijde wenst te handelen in overeenstemming met (i) de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018 – de “AVG”), die de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die tot dan van kracht was, opheft, en (ii) de (toekomstige) Belgische wetgeving ter uitvoering van de bovenvermelde verordening.

Een bezoek aan onze website, het downloaden van alle documenten die ter beschikking zijn op de website, het invoeren van uw gegevens in het contactformulier, de contactname en de communicatie met AQUAFLAM en de inschrijving op een dienst die door AQUAFLAM wordt aangeboden, impliceren uw uitdrukkelijke goedkeuring (via het doorgeven van uw persoonsgegevens of de ‘opt-in’ voor deelname) van het Charter en dus van de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve dit Charter te lezen in samenhang met de wettelijke vermelding en de cookie policy van AQUAFLAM

 • Soorten persoonsgegevens

AQUAFLAM kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • De functie
 • De vrije velden beschikbaar in het contactformulier en alle andere informatie die u vrijwillig vertrekt tijdens uw contacten met AQUAFLAM

AQUAFLAM verzamelt bovendien automatisch anonieme informatie met betrekking tot het gebruik dat u maakt van de website. Zo registreert AQUAFLAM bijvoorbeeld automatisch welke delen van de website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt, via welke website u toegang hebt verkregen tot de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar ze laten AQUAFLAM wel toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website. AQUAFLAM gebruikt immers cookies op zijn website. Gelieve onze cookie policy te lezen voor meer informatie hierover.

 • Wijze van verzameling van persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Het versturen van een aanvraag via het contactformulier;
 • Surfen op de website;
 • Contactname op uw initiatief via de website, per telefoon, via de commercieel of technisch-commerciële afgevaardigde;
 • Het opstellen van bestelbonnen (carbonkopie) uitgegeven door de werknemers van AQUAFLAM op het terrein;
 • Een samenwerking met AQUAFLAM en de opvolging ervan;
 • De verificatie van uw identiteit (bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met de klantendienst);
 • Elke briefwisseling met AQUAFLAM

De door AQUAFLAM verzamelde persoonsgegevens worden dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 • Gebruik van persoonsgegevens

AQUAFLAM kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die u in bijlage 1 van dit Charter vindt.

In het algemeen gebruiken we uw persoonsgegevens slechts als u daarmee hebt ingestemd of als dit gebruik berust op een van de wettelijke rechtsgronden:

 • het nastreven van onze rechtmatige belangen;
 • het afsluiten, onderhandelen en uitvoeren van een overeenkomst die ons aan u verbindt;
 • het naleven van een wettelijke verplichting;
 • het vrijwaren van het algemeen belang.

 • Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

AQUAFLAM zal uw persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij dit noodzakelijk blijkt in het kader van de uitvoering en de optimalisering van de diensten, zoals, maar niet beperkt tot:

 • Opleidingen toegekend aan de eerste interventiemiddelen;
 • Audits inzake brandbeveiliging uitgevoerd door de professionals uit de sector;
 • De levering van een product;
 • Het gebruik van “Firestat”;
 • ..

In dit kader kunnen uw persoonsgegevens eventueel openbaar worden gemaakt aan partners op het vlak van het betaalverkeer, softwareleveranciers, cloudpartners, externe IT-consultants, transportpartners, en partners (professionals uit de sector, commerciële partners, …)

Indien het noodzakelijk is dat AQUAFLAM in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de desbetreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Charter.

Onverminderd het voorgaande, is het echter mogelijk dat AQUAFLAM uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer AQUAFLAM hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Als AQUAFLAM of nagenoeg al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – die AQUAFLAM heeft verzameld – een van de overgedragen activa zullen vormen;
 • Als u daar in voorkomend geval uw uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. 

In alle overige gevallen zal AQUAFLAM uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) van de desbetreffende derde partij de redelijkerwijs noodzakelijke garanties heeft gekregen op het vlak van de geheimhouding van uw persoonsgegevens en de naleving van de wetgeving op het vlak van de privacybescherming.

 • Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens

In principe geven we uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de EER aan een ontvanger die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een gelijkaardig besluit, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, die (i) de contractuele standaardclausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Beslissing 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

 • Opslag van persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart AQUAFLAM uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelstellingen zoals beschreven in het Charter, onder het punt ‘gebruik van de persoonsgegevens’.

AQUAFLAM bewaart alle gegevens die ze verzameld heeft in haar papieren dossiers die intern in de onderneming bewaard worden en op interne computerservers.

Bijlage 2: bewaartermijnen per categorie verwerkingen.

 • Uw privacyrechten

U beschikt over de volgende rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Recht op correctie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • In bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’) (in dit kader wijst AQUAFLAM erop dat bepaalde diensten niet langer toegankelijk zullen zijn of niet langer zullen kunnen worden verstrekt als u bepaalde persoonsgegevens wist of laat wissen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u uw rechten in verband met de privacybescherming wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@aquaflam.be of het formulier voor de uitoefening van uw rechten op privacy invullen en het opsturen naar AQUAFLAM via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

U vindt meer informatie over uw rechten op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “GBA” via de volgende link: ‘https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/’.

 • Beveiliging persoonsgegevens

AQUAFLAM verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van AQUAFLAM, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100 % veilig, zodoende kan AQUAFLAM in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

 • Update van het charter

AQUAFLAM is gerechtigd om dit charter te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de desbetreffende pagina waarop het charter wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

De nieuwste versie kunt u steeds inzien via deze link.

 • Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u een van deze links aanklikt, kunt u worden doorgestuurd naar een andere website of een internetbron die informatie over u kan inwinnen via cookies of andere technologieën. AQUAFLAM heeft geen verantwoordelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over het verzamelen, gebruiken en verspreiden van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van die andere websites en internetbronnen te raadplegen om te kunnen oordelen of ze in overeenstemming met de wetgeving betreffende de privacybescherming handelen.

 • Contacteer AQUAFLAM

Indien u vragen hebt over het charter of over de wijze waarop AQUAFLAM uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve contact met ons op te nemen:

of

Per post: AQUAFLAM – Nijverheidslaan 62, 8540 Deerlijk.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop AQUAFLAM deze vragen of opmerkingen die u haar hebt bezorgd, heeft behandeld, of als u klachten hebt over de manier waarop AQUAFLAM uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of behandelt, kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

 • Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van uw kant dat u ervoor zorgt dat de informatie die u ons verstrekt, relevant en actueel is. U dient ons ook onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke belangrijke wijziging in uw situatie. Als u ons informatie over een derde moet verstrekken, vragen wij u om ons te verzekeren dat deze laatste daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

Dit Charter kan worden bijgewerkt en de meest recente toepasselijke versie kunt u raadplegen op het volgende adres: hier

Bijlage 1 – Gebruiksdoeleinden van de persoonsgegevens

AQUAFLAM kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Ontvangst en behandeling van vragen gesteld via het contactformulier of op enige andere wijze:

Er is een online contactformulier beschikbaar op onze website. U kan ons ook telefonisch contacteren of via een van onze commerciële of technisch-commerciële afgevaardigden. Om tegemoet te komen aan uw aanvragen (vragen om informatie, om offertes enz.) moeten we bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang of op uw toestemming.

 1. Opstellen van een bestek of offerte:

Om op uw verzoek een bestek of offerte op te stellen en u die te bezorgen, moeten we bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken. In dit kader moeten we bepaalde persoonsgegevens over u verwerken.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang of op uw toestemming.

 1. Beheer van opleidingen:

We stellen u opleidingen voor bedoeld voor de eerste interventiemiddelen; Om in te gaan op uw verzoek stellen we een professioneel bestek op en dienen we bepaalde van uw persoonsgegevens over te maken aan professionals uit de sector (actieve of gepensioneerde brandweermannen) die deze opleiding ter plaatse komen geven.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang.

 1. Beheer van audits inzake brandbeveiliging

We stellen u audits inzake brandbeveiliging voor die uitgevoerd worden door professionals uit de sector: actieve of gepensioneerde brandweermannen, gespecialiseerde ingenieurs. Om deze audits te organiseren, moeten we bepaalde persoonsgegevens over u overmaken aan de voormelde professionals uit de sector.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang.

 1. Opmaken van een overeenkomst:

Als klant hebt of zult u een overeenkomst moeten sluiten met AQUAFLAM, zodat we de samenwerking in het kader waarvan u een beroep hebt gedaan op onze diensten, kunnen opstarten. In dit kader moeten we bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang of op een wettelijke verplichting.

 1. Uitvoeren van diensten, behandeling van uw acties en uitvoering van uw instructies:

We gebruiken uw gegevens om u de producten en diensten waarvoor u een beroep hebt gedaan op AQUAFLAM te kunnen leveren. Dit gebruik impliceert dat AQUAFLAM in het bezit is van uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het verstrekken van de dienst(en) waarop u hebt ingetekend.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang, op een wettelijke verplichting en/of op de uitvoering van een overeenkomst met u en/of elke verbintenis die door u of door AQUAFLAM is aangegaan.

 1. Versturen van facturen en boeken van betalingen:

In het kader van de prestaties die door AQUAFLAM worden aangeboden en van de overeenkomsten die u met ons hebt afgesloten, zullen we bepaalde van uw persoonsgegevens gebruiken om facturen op te stellen en zullen we ze na ontvangst van de betalingen verwerken in de dienst boekhouding voor alle nuttige doeleinden van een goed beheer van de factureringsdossiers.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang of op een wettelijke verplichting.

 1. Optimalisering van de kwaliteit, beheer en inhoud van de website – performance cookies:

Wanneer u online apps gebruikt, vragen wij u om in te stemmen met het gebruik van cookies. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel is uw toestemming.

U kunt hier klikken om meer te weten te komen over cookies.

 1. Sollicitatie in het kader van een vacature en het verstrekken van een cv:

Als u zich kandidaat stelt voor een van de op de website of ergens anders beschikbare vacatures, wordt u verzocht ons uw cv over te maken. Uw gegevens zullen dan worden verwerkt om uw profiel te kunnen analyseren en om op een passende manier gevolg te kunnen geven aan uw sollicitatie.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang of op uw toestemming.

 1. Opmaken van mailing lists:

In het kader van de verschillende diensten die we aanbieden, leggen we een database met contactgegevens aan. In deze context kunnen bepaalde van uw persoonsgegevens verzameld worden in een database.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel is ons rechtmatig belang of uw toestemming.

 1. Naleving van de wetgeving en de regelgeving:

We verzekeren u dat we elke geldende wetgeving of regelgeving zullen naleven. In dit kader en indien dit vereist is, moeten we bepaalde persoonsgegevens over u verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op het naleven van een wettelijke verplichting.

 1. Vrijwaring van onze rechten:

We kunnen uw gegevens eventueel gebruiken ter vrijwaring van onze rechten, meer bepaald in het kader van de verdediging of de bescherming van onze wettelijke rechten en belangen, rechtszaken, beheer van klachten of geschillen, bij herstructurering van vennootschappen of andere fusie- of acquisitieverrichtingen. We gebruiken ze op basis van onze rechtmatige belangen.

Bijlage 2: bewaartermijnen per categorie doelstellingen.

Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens Grondslag Maximale bewaartermijn (tenzij anders vermeld)
Ontvangst en verwerking van de gestelde vragen Rechtmatig belangToestemming 5 jaar na het eerste contact indien klant / 1 jaar na laatste klant indien prospect
Opstellen van een bestek of offerte Rechtmatig belangToestemming 5 jaar na het eerste contact indien klant / 1 jaar na laatste klant indien prospect
Beheer van opleidingen Uitvoering van de overeenkomst 5 jaar na het laatste contact van de klant.
Beheer van audits inzake brandbeveiliging Uitvoering van de overeenkomst 5 jaar na het laatste contact van de klant.
Opmaken van een overeenkomst Rechtmatig belangWettelijke verplichting 5 jaar na het laatste contact van de klant.
Uitvoeren van diensten, behandeling van uw acties en uitvoering van uw instructies Uitvoering van de overeenkomst 5 jaar na het laatste contact van de klant.
Facturen en betalingen Uitvoering van de overeenkomstWettelijke verplichting 7 jaar, te tellen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de belastbare periode
optimalisering van de kwaliteit, beheer en inhoud van de website Rechtmatig belang 1 jaar na het laatste bezoek van de gebruiker aan de Website
Sollicitatie in het kader van een vacature en het verstrekken van een cv Rechtmatig belangToestemming – Onmiddellijke verwijdering als het cv niet overeenstemt met het gezochte profiel;- Bewaring in een aanwervingsdatabase gedurende 1 jaar als het cv potentieel overeenstemt maar er geen betrekking beschikbaar is;- Onmiddellijke verwerking als het cv overeenstemt en een betrekking beschikbaar is. In dit geval: bewaard in het dossier van de werknemer gedurende 5 jaar, vanaf de dag volgend op het einde van de uitvoering van de overeenkomst.
Opmaken van mailing lists  Rechtmatig belangToestemming  5 jaar na het eerste contact indien klant / 1 jaar na laatste klant indien prospect
Naleving van de wetgeving en de regelgeving Wettelijke verplichting – Sociale documenten: 5 jaar vanaf de dag volgend op het eind van de uitvoering van de overeenkomst;- Fiscale documenten: 7 jaar, te tellen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de belastbare periode- Garantiedocumenten: 6 maanden na het verstrijken van de wettelijke garantie
Vrijwaring van onze rechten Rechtmatige belangen Zolang als het rechtsgeding/ de klachtprocedure loopt.

Scroll naar boven